34 thoughts on “Công an trật tự TP Đà Lạt ghi thiếu tá nhưng đeo ve đại úy. Doạ dân đen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *