2 thoughts on “Câu Lươn Daklak ,Câu Lươn Ở Ao Bỏ Hoang Lên Toàn Lươn Đẹp , Vàng Ươm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *