2 thoughts on “GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT DÂN QUÂN TỰ VỆ (SỬA ĐỔI)

  1. Cần phải có quyền lợi chế độ rõ ràng cho lực lượng dq cơ động, DQ tại chỗ, các thôn đội trưởng, trung đội trưởng, phải có phụ cấp đặc thù, được tham gia bhxh, bhyt, thì mới có người tham gia và gắn bó. Vì thực tế mức sống ngày càng cao, mà không có chế độ để đảm bảo đời sống thì ai mà giám gắn bó và lấy gì mà chi tiêu.nên luật DQ phải ngiên cứu cho phù hợp với thực tế xã hội hiện nay. Không sẽ không còn người gắn bó vì phải đi tìm việc mưu sinh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *