9 thoughts on “Chung kết giải bóng chuyền tề lỗ 2/9

  1. Ở NGOÀI THI ĐẤU GIẢI LÀNG THÌ HẦU NHƯ ĐỘI NĂM ĐC YÊU THÍCH HƠN ĐỘI NỮ NHƯNG THI ĐẤU GIẢI QUỐC TẾ LÀ ĐỘI NỮ LẠI ĐC YÊU THÍCH HƠN ĐỘI NAM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *