14 thoughts on “Câu Lươn Đồng Khủng Trong Hốc Đá Ở Hồ Lâu Năm,Lươn Ăn Cái ''Phụp'' |Catch Eel |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *