5 thoughts on “Truyền hình trực tiếp: Lễ Bế mạc Festival Hoa Đà Lạt lần thứ VIII – năm 2019

  1. Để Mỵ nói cho nghe , ĐL đã quá tải , nay mai tốn tiền khắc phục hậu quả của sự phát triển sẽ nhiều hơn số tiền thu được từ các dịch vụ du lịch .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *