28 thoughts on “Câu Cá Giải Trí ở Mỹ–Những Cao Thủ Câu Cá Bass

  1. 😂😂
    Ba Của E cũng rất thích Câu Cá giải trí..
    Lúc nhỏ cuối tuần Ba thường dẫn mình đi câu.. Mỗi lần dính Cá Ba Mình Take it easy .. the way he handle the Fish really Nice and Ezy..Enjoy the fish fighting I guess😃😃👌🏼
    Nhìn Chú này hấp tấp lật đật như đi câu trộm í..😃😃

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *