27 thoughts on “Câu lươn khủng bằng lưỡi có ngạnh ( dính 2 ông lươn nhất)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *