21 thoughts on “Các loại chai mô Dendro cực đẹp, dendro chớp

  1. em mua 10 chai bo tim 10 chai pensonda vay moi thu đuoc bao nhieu cay vay anh.cho em sinh giay huong dan cach trong đuoc kh va em mua vĩ đe đũ 20 chay đuoc kh xinh bao gia cho em cam ơn .va en mua chat trong luôn .chat trong phãi rơn chi le kh anh ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *